(ISO 9001: 2008 Статья 5.3),
(OHSAS 18001: 2007 Статья 4.2)
(ISO 14001:2004: Статья: 4.2)
(Кодекс ISM, Статьи 1.2.2. – 2.1)

Политика КЗБТООС ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (далее по тексту — Общество)направлена на создание для работников, клиентов и подрядчиков Общества здоровых и безопасных условий, включая  охрану окружающей среды.

Цель Общества – используя в целом опыт безопасной работы на море, обеспечивать здоровье, охрану окружающей среды, а также, постоянно развивая опыт, навыки и умения работников берега и на море, добиться самых высоких стандартов управления.

Обязательства Общества по политике КЗБТООС – пользуясь опытом здоровой и безопасной работы, обеспечивать здоровую и безопасную рабочую среду, предотвращать загрязнение на море и в портах, осуществлять меры предосторожности в отношении всех установленных рисков, оценивать результаты аудитов и проверок, анализировать причину несоответствий и оценивать эффективность проведенных коррекций.

Обязательства Общества – с целью привлечения новых клиентов, расширять и пропагандировать набор услуг, а также постоянно развивать Интегрированную Систему Качества, Здоровья, Безопасности Труда и Экологического Управления и обеспечивать ее эффективность.

Данная Политика должна соответствовать стратегии развития Общества и законодательству Азербайджанской Республики и периодически обновляться с учетом исполнения соответственных целей.  Для эффективности настоящей системы необходимо систематическое информирование всех работников Общества на берегу/море, их активное участие и проведение обмена мнениями.

Использование Интегрированной Системы Качества, Здоровья, Безопасности Труда и Экологического Управления, отвечающей требованиям ISO 9001:2008 – Стандарта Управления Качеством, OHSAS 18001:2007 – Стандарта Профессиональной Безопасности и Управления Охраной Труда и ISO 14001:2004 – Стандартов Экологического Управления, а также ISM код 2010 IMO «Кодекса ISM по Безопасному Движению Судов и против Загрязнения» позволит достичь стандартов высококачественного труда, здоровья и безопасности.

Операции будут выполняться на основании Правил Безопасности на Море и  Охраны Окружающей Среды, Стандартов Управления Охраной Труда (OH&S), Устава и действующего законодательства. Интегрированная Система Управления позволит управлять в нормальных операциях процессами принятия решения и рисками, в том числе, экологическими аспектами, осуществлять контроль над ними и заверять соблюдение соответствующих стандартов во время выполнения работ. Все работники в обязательном порядке должны придерживаться настоящей Политики и соблюдать Процедуры.

Политика Качества, Здоровья, Безопасности Труда и Охраны Окружающей Среды и Цели поддерживается каждым работником и является их обязанностью. Настоящая Политика доводится до сведения всех членов Общества, а также открыта для заинтересованных сторон извне. Она находится на достигаемом Обществом уровне и предполагает постоянную актуализацию.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (mətndə Cəmiyyət) KSƏTƏMM siyasəti – Cəmiyyətin işçiləri, müştəriləri və podratçıları üçün, ətraf mühitin mühafizəsi də daxil olmaqla, sağlam və təhlükəsiz şəraitin yaradılmasına yönəlmişdir.

Cəmiyyətin məqsədi – ümumilikdə dənizdə təhlükəsiz iş təcrübələrindən bəhrələnərək, personalın sağlamlığını, ətraf mühitin mühafizəsini təmin etmək, sahil və dənizdə çalışan işçilərin təcrübə, səriştə və bacarıqlarını daim inkişaf etdirməklə ən yüksək idarəetmə standartlarına nail olmaqdır.

Cəmiyyətin KSƏTƏMM siyasəti üzrə öhdəlikləri – sağlam və təhlükəsiz iş təcrübələrindən bəhrələnərək, sağlam və təhlükəsiz iş mühitini təmin etmək, dənizdə və limanlarda çirklənmənin qarşısını almaq, bütün müəyyən edilmiş risklərə qarşı ehtiyat tədbirlərini həyata keçirmək, audit və yoxlamaların nəticələrini qiymətləndirmək, qeyri-uyğunluqların səbəbini təhlil etmək və aparılan təshihlərin effektivliyini qiymətləndirməkdir.

Cəmiyyətin öhdəliyi – daha cox müştəri cəlb etmək məqsədilə xidmətlər çeşidini genişləndirmək və təbliğ etməkdən, habelə İnteqrasiya olunmuş Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ekoloji İdarəretmə Sistemini daim inkişaf etdirməkdən və onun effektivliyini təmin etməkdən ibarətdir.

Bu Siyasət, Cəmiyyətin inkişaf strategiyasına və Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə uyğun olmalı və aidiyyəti məqsədlərin icra səviyyəsi nəzərə alınmaqla, vaxtaşırı yenilənməlidir. Bu sistemin effektiv olması üçün Cəmiyyətin bütün sahil/dəniz işçilərinin məlumatlandırılması, fəal iştirakı və fikir mübadiləsinin aparılması vacibdir.

ISO 9001:2008 Keyfiyyətin İdarə olunması Standartı, OHSAS 18001:2007 Peşə Təhlükəsizliyi və Əməyin Mühafizəsinin İdarə olunması Standartı və İSO 14001:2004 Ekoloji İdarəetmə Standartlarının,habelə İMO-nun “Gəmilərin istismarının təhlükəsiz idarə edilməsi və çirklənmənin önlənməsi üzrə Beynəlxalq Məcəllə”sinin (“Əmniyyətli İdarəetmə üzrə Beynəlxalq Məcəllə” İSM kod 2010) tələblərinə cavab verən İnteqrasiya olunmuş Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ekoloji İdarəetmə Sistemindən istifadə etməklə, yüksəkkeyfiyyətli əmək, sağlamlıq və təhlükəsizlik standartlarına nail olmaq mümkün olacaqdır.

Əməliyyatlar, Dənizdə Təhlükəsizlik və Ətraf Mühitin Mühafizəsi haqda Qaydalara, Əməyin Mühafizəsinin İdarə olunması Standartlarına (OH&S), Nizamnamə və qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən aparılacaq. İnteqrasiya olunmuş İdarəetmə Sistemi normal əməliyyatlarda qərarvermə proseslərini və riskləri, o cümlədən, ekoloji aspektləri idarə etməyə, onlara nəzarət etməyə və işin icrası zamanı müvafiq standartlara riayət olunduğunu təsdiqləməyə imkan verəcək. Bütün işçilər bu Siyasətə və Prosedurlara mütləq riayət etməlidirlər.

Keyfiyyət, Sağlamlıq, Əməyin Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi üzrə Siyasət və Məqsədlər Cəmiyyətin hər bir işçisi tərəfindən dəstəklənir və məsuliyyətidir. Bu Siyasət Cəmiyyət daxilində hamının diqqətinə çatdırılır, maraqlı kənar tərəflər üçün açıqdır. Cəmiyyət üçün əldə oluna biləcək səviyyədədir və daim aktuallaşdırılacağı nəzərdə tutulur.

(012) 404 39 00

AZ 1029, Азербайджанская Респ., г. Баку, пр-т. Гейдара Алиева, 152

Электронный билет